Onomatopoeia

use of words to imitate natural sounds; accommodation of sound to sense. At tuba terribili sonitu taratantara dixit. Ennius

» Rhetorical Glossary ( Mike Green)